Зорилго

Хамтдаа хөгжих арга зам

Бидэнд тулгарч буй томоохон сорилт болох уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг оролцоонд тулгуурлан нийгмийн эерэг өөрчлөлтийг дэмжинэ.Ингэхдээ зөв арга хэрэгслийг ашиглан бүгдийг сайн сайханд уриалах

Төслийн үйл ажиллагаа өөр өөр түвшинд хүрч ажиллана

title image
title image
title image
title image
title image
title image

Үр дүн

Байгаль орчинд

 • Биологийн олон янз байдлын алдагдлыг бууруулах;
 • Хүлэмжийн хий, ус болон агаарын бохирдлыг бууруулах;
 • Жилд 250,000тон CO2-ын ялгарлыг бууруулах;
 • Жилд 100000 модыг аварч үлдэнэ;
 • Жилд 3,000,000 m3 усыг хэмнэнэ;
 • Жилд 650,000 Мвт эрчим хүчийг хэмнэнэ;

Нийгэмд

 • Байгаль орчны боловсролыг дээшлүүлэх
 • Амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
 • Байгаль орчинд ээлтэй эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх

Ур чадварт

 • Илүү үр ашигтай тогтвортой хог хаягдлын менежментийн систем
 • Тогтвортой хог хаягдлын менежментийн талаарх Улаанбаатар хотын мэргэжилтэнгүүдийн мэдлэг ур чалварыг нэмэгдүүлэх
 • Ухаалаг хэрэглээний төлөвлөгөөг боловсруулах

Эдийн засагт

 • Тойрог эдийн засгийг дэмжих
 • Хаягдал түүхий эдийг дахин боловсруулах
 • Тогтвортой хог хаягдлын менежментийн салбарт ЖДҮ-ийн оролцоог нэмэгдүүлнэ
 • Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах