3R4UB төслийн лого бүтээх уралдааны материал хүлээн авах хугацаа сунгагдлаа.

Хүлээн авах хугацаа 2021 оны 11 сарын 26 хүртэл сунгагдлаа.

3R4UB лого бүтээх уралдааны удирдамж өмнө нь вебсайт дээр тавьсан удирдамжтай адилхан.