Улаанбаатар хотод 3R зарчмыг хэрэгжүүлж байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах

Төслийн тухай

3R4UB юу хийх вэ?

 Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулах замаар тойрог эдийн засгийг дэмжин,
тогтвортой хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийг идэвхжүүлэх.

Үйл ажиллагаа

3R4UB хэрхэн хийх вэ?

Улаанбаатар хотод хог хаягдлыг ангилан ялгаж, цуглуулж зайлуулах үр ашигтай  системийг хөгжүүлнэ

Зорилго

3R4UB юуг өөрчлөх вэ?

Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулж, хэмнэлттэй хэрэглээг таниулж, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ

Төслийн түнш байгууллагууд